Vad är Release Management?

Release Management kallas ibland för releasehantering på svenska. Det är en process som gör det möjligt för organisationens system och tjänster att ändras för att stödja föränderliga behov. Genom Release Management koordineras produkten och skickas till produktion så att den kan användas av slutkunderna. Det huvudsakliga målet med Release Management är att se till driftmiljön skyddas och att man släpper rätt komponenter. Inom vissa organisationer används Release Management endast för släpp av tekniska IT-produkter och funktioner, medan andra använder ett bredare perspektiv för att inkludera faktorer såsom implementering och organisationens processer som relaterar till produktsläpp.

Release Management inom ITIL

Release and Deployment Management, vilket heter release- och driftsättningshantering på svenska, är en av de huvudsakliga processerna för tjänsteöverlämning inom ITIL-ramverket (IT Infrastructure Library, ITIL®). Det är en process som ibland kort och koncist kallas för ”Release Management” eller ”releasehantering”. Inom ITIL definieras release- och driftsättningshantering som processen som används för att hantera planering och implementering av IT-tjänster, uppdateringar och släpp inom produktionsmiljön. I det sammanhanget hänvisar ”release” till utvecklingen av en nyare produkt av en tjänst eller komponent, medan ”driftsättning” (Deployment) är processen där tjänsten eller komponenten integreras i den aktuella driftmiljön.

Release Management spelar en viktig roll när det kommer till att brygga klyftan mellan projektaktiviteter och de saker som projektteamet producerar och resten av verksamheten samt användarna som ska använda produkten. Det är vanligt att en organisation har flera projekt på gång samtidigt. Då erbjuder Release Management ett strukturerat tillvägagångssätt för att genomföra ändringar, kontrollera produkten för att se till att den fungerar som den ska och sedan lansera produkten på ett säkert sätt, utan att störa produktmiljön. Release Management ser även till att relevant kunskap och relevanta resurser förs över från avdelningen som utvecklar den nya produkten eller funktionen till det operativa teamet som ansvarar för att erbjuda support för produkten eller funktionen.

Release Management-processen

Varje projektgrupp som vill införa ändringar i produktionsmiljön måste arbeta på ett samspelt sätt och vara medvetna om varandras ändringar och användning av resurser. Man måste även följa samma processer, policyer och riktlinjer när man planerar, skapar, testar och släpper projektet. Inom ITIL delas Release Management upp i sex underliggande processer för effektivt och säkert arbete som låter projektgruppen införa ändringar hela vägen till driftsmiljön.

Vilken roll spelar en Release Manager?

En Release Manager är precis som namnet antyder personen som ansvarar för releasehantering. De har en roll som innefattar koordinering och översikt och de ser till att releasen genomförs på ett effektivt och säkert sätt. En Release Manager är vanligtvis en person som arbetar inom IT och som har kunskap och erfarenhet inom att använda standarder, processer och verktyg för att koordinera releaseaktiviteter. Inom IT arbetar en Release Manager med verksamhetsmässig utveckling, marknadsföring, research och utveckling (Research & Development, R&D) samt med andra avdelningar för att koordinera projektet och stödja det planerade produktsläppet.

Inför en stor release kan flera personer samarbeta som ett ”releaseteam”. I dessa fall ansvarar organisationens Release Manager för övergripande hantering och ledarskap samt för att koordinera både releaseteamet och själva releasen. En Release Manager ansvarar även för att se över efterlevnad och kvalitet och för att bedöma vilken nivå av risk och komplexitet som releasen medför samt för att säkerställa att rätt ”due diligence” utförs så att projektets mål uppnås utan att påverka organisationens pågående verksamhet.

Varför behövs Release Management?

Det huvudsakliga målet med Release Management är att planera, schemalägga och kontrollera släpp av nya IT-tjänster och uppdateringar. I och med att organisationer utvecklas förändras deras behov. Därför måste även IT-miljön ändras. Release Management tillhandahåller en metod för att genomföra dessa ändringar på ett effektivt och säkert sätt. Det uppnås genom att säkerställa att tjänster och komponenter testas på ett grundligt sätt innan de driftsätts i miljön som organisationen använder.

Andra fördelar med Release Management inkluderar:

Tillvägagångssätt för Release & Deployment Management

Release & Deployment Management kallas som sagt för release- och driftsättningshantering på svenska. Men vad innebär det? Inom ITIL V3 definieras sex tillvägagångssätt för processen. De flesta företagen använder någon variant av dessa tillvägagångssätt, även om man kallar dem vid andra namn. Det är även vanligt att man använder olika tillvägagångssätt för olika typer av projekt och för olika stora projekt.

Release- och driftsättningshantering är en process som ser till att organisationens system och tjänster kan ändras för att stödja föränderliga behov. Man kan till exempel ha flera projektgrupper och leverantörer som arbetar på att utveckla individuella ändringar. Då är det processen för Release Management som säkerställer att alla pusselbitar hamnar på rätt plats och att de kontrolleras innan de släpps ut i en miljö som användarna är beroende av. Release Management-processer som koordineras av en kunnig och erfaren Release Manager med rätt verktyg för att arbeta effektivt kan hjälpa organisationer att genomföra ändringar i IT-miljön på ett säkrare och mer effektivt sätt.