"Datanördar" må ha rykte om sig att arbeta ensamma i källare eller garage, där de stirrar på monokromatiska skärmar och blinkande markörer, lever på pizza och undviker all kontakt med omvärlden. Det må vara stereotypen, men stämmer inte in på IT-proffs. Informationsteknik är en lagsport. Att arbeta som ett IT-team låter enastående individer skapa otroliga system, processer, lösningar och resultat. IT-team är vanligtvis mindre grupper med personal som kan utveckla, driftsätta och underhålla stora system som driver moderna företag.

Vad gör ett IT-team?

Alla IT-team är unika beroende på företagets kultur och behov samt teamets erfarenhet och typerna av system som de arbetar med. Vissa IT-team arbetar generellt med många olika system och tjänster. Andra är specialister som fokuserar på specifik teknik (såsom nätverk eller webbtjänster) eller specifika system (såsom säljsupport, tillverkning, logistik och så vidare). Vissa IT-team arbetar endast med teknik, medan andra team inkluderar dataspecialister eller analytiker med djupgående kunskaper om verksamheten. Framgångsrika IT-team består av rätt personer som kan hantera alla utmaningar.

Typer av IT-team

Även om varje IT-team är unikt finns det ett par vanliga anledningar till att en IT-avdelning skapas. Vissa IT-team är permanenta, medan andra endast används under en viss period för att uppnå ett specifikt resultat.

Operativa team

Dessa team arbetar med driften av teknisk infrastruktur (såsom nätverk, datacenter eller webbtjänster). De ser över denna infrastruktur och säkerställer att tjänster och system är tillgängliga och fungerar normalt för att stödja verksamheten. Dessa team kallas ofta för IT Service Management (ITSM, det vill säga IT-tjänstehantering). De ansvarar för att IT-ekosystemet är i drift. Operativa team är permanenta och har ofta en sofistikerad infrastruktur för översyn och åtgärder som stödjer deras funktion.

Projektteam

Dessa team skapas för att lösa ett specifikt problem, implementera ett system eller genomföra en förändring. Projekt är i grunden tillfälliga. När projektet är slutfört splittras därför teamet genom att de tilldelas olika roller, eller så förs hela teamet över till nästa projekt. IT-projektteam arbetar vanligtvis med ett specifikt släpp eller release. De "äger" sällan system när de har driftsatts.

Supportteam

Dessa team liknar operativa team och projektteam. IT-supportteam är permanenta team som (liksom operativa team) utför IT-tjänstehantering för att se till att företagets verksamhet fungerar som den ska rent tekniskt. Deras arbete liknar projektteamens då de arbetar med specifika problem. IT-supportteam ses ofta som operativa team som slutför många miniprojekt varje dag.

Processteam

Dessa team (kallas även för "IT Business Support Teams") är permanenta. De ansvarar för att äga, hantera och förbättra IT-systemen inom en specifik affärsprocess. Teamen består vanligtvis av analytiker, projektledare och dataexperter som samarbetar med projektteam för att leverera specifika resultat.

IT-teamets roller och ansvarsområden

IT-teamets specifika roller och ansvarsområden beror på dess arbete. Vissa IT-team tilldelas rollen att driva specifika projekt och resultat, medan andra ansvarar för att leverera långsiktig produktivitet och ökad avkastning på affärsmässiga processer. Dock har alla IT-team vissa likheter. Det huvudsakliga syftet med ett IT-team är alltid att leverera affärsmässiga resultat så att den övriga personalen inte måste vara tekniska experter. IT-team hanterar tekniken så att andra kan fokusera på sina organisatoriska roller. De roller som olika IT-team har gemensamt inkluderar:

Teknisk expertis

IT-team skiljer sig från företagets andra avdelningar på så sätt att de bemannas med tekniska experter och personal som specialiserar sig på att förstå hur teknik kan användas för att förbättra företagets prestanda.

Hantera data

Många IT-team ansvarar för organisationens datalagring. Eftersom data allt oftare lagras och hanteras inom IT-system är det vanligtvis IT-teamet som har bäst möjlighet att förstå företagets data, hur de relaterar till andra data samt dess användning.

Automatisering av processer

En av IT-teamets huvudsakliga roller är att använda teknik för att automatisera affärsmässiga processer. Att automatisera processer inkluderar att förstå processerna samt tekniken som krävs och att anpassa systemets arbetsflöden för att integrera dem med personalens aktiviteter.

Systemintegration

Många affärsmässiga processer är beroende av fler än ett IT-system. IT-team ansvarar därför vanligtvis för att utveckla, driva och underhålla integrationer mellan företagets IT-system samt tredje parts system och tjänster.

Portföljhantering

IT-team ansvarar för att se över företagets portfölj av tekniska investeringar. De ansvarar inte bara för att systemen fungerar som de ska för att driva företaget, utan även för att hantera den totala kostnaden av IT-system och fatta beslut som rör teknikens livscykler.

Underhåll och hantering av IT-system

Företag investerar mycket tid och höga belopp i att implementera IT-system. För att säkra maximal avkastning på investeringen måste IT-team kontinuerligt se över och uppgradera system för att hålla dem aktuella och för att utveckla dem enligt företagets föränderliga behov.

Informations- och systemsäkerhet

IT-system är en viktig del av företagets verksamhet. IT-team ansvarar inte bara för att bygga och driva dessa system utan även för att säkra dem. Att bedöma, hantera och minska säkerhetshot och tekniska risker är viktiga delar av IT-teamets arbete.

Hantering av leverantörer

Många IT-system inkluderar någon form av komponenter från tredje part. Telefoninfrastruktur, molntjänster och programvara från tredje part är vanliga inom företagets miljö. IT-teamet ansvarar därför för att tillhandahålla tjänster som rör dessa system samt för att hantera och möjliggöra arbete med externa teknikleverantörer och supportteam.

Teknisk support

Det här är antagligen den mest synliga IT-rollen: att fixa tekniska system när fel uppstår. IT-team tillhandahåller ofta en helpdesk, fältsupport och tjänster för incidentrespons för att hantera störningar i den tekniska miljön.

IT-teamets organisatoriska struktur

I och med att företagets tekniska miljö utvecklas växer även dess IT-organisation. Många olika organisatoriska modeller kan användas för IT. Dock är det viktigt att se till att varje IT-team (och deras underordnade team) har tydliga ansvarsområden och befogenhet att fatta beslut som rör de resurser de använder och teknikerna som implementeras. Här följer ett par exempel på vanliga organisatoriska strukturer för IT-team. En av dem kanske är hur din IT-avdelning är organiserad:

Tekniskt anpassade team

Denna struktur var en av de första typerna för IT-team och standard inom organisationer under större delen av 1990-talet. Det är i grunden en hierarkisk ordning som klassificeras enligt tekniskt område. Till exempel kan den inkludera ett nätverksteam, ett datacenterteam, ett databasteam och ett webbteam.

Affärsmässigt anpassade team

Denna organisatoriska struktur utvecklades för att stödja stora plattformssystem såsom ERP, HRM och CRM-system som blev populära under det tidiga 2000-talet. Inom denna struktur anpassas IT-team till affärsmässiga processer och funktioner. Då fungerar IT-avdelningen som en egen IT-organisation för den motsvarande organisatoriska delen.

ITSM-funktionsteam

Komplexa IT-projekt kräver ofta resurser från flera olika avdelningar samt olika kunskaper och färdigheter. Eftersom projektteam är tillfälliga använder företag ofta matrisbaserade metoder för hantering. Då anpassas projektets resurser till en huvudsaklig organisatorisk struktur (som kan vara anpassad till affärsmässiga funktioner eller teknik) som tilldelas till projektteam som kan koordineras med andra delar av IT-organisationen.

Matris-projektteam

Många affärsmässiga processer är beroende av fler än ett IT-system. IT-team ansvarar därför vanligtvis för att utveckla, driva och underhålla integrationer mellan företagets IT-system samt tredje parts system och tjänster.

Hybridteam (affärsmål/IT)

Den digitala omvandlingen av företag och den ökade integrationen av tekniska tjänster och affärsmässiga processer har gjort att många IT-team konsolideras med team som ansvarar för affärsmässiga processer. Dessa hybridteam inkluderar ofta både experter inom affärsmässiga processer (med liten teknisk erfarenhet) och tekniker samt dataexperter.

Virtuella team

Tekniska lösningar för samarbeten och utbredd åtkomst till bredbandsanslutningar har minskat behovet av att ha ett IT-team på kontoret. Virtuella team har blivit vanliga inom IT-branschen och låter företag dra nytta av experter med spetskompetens och kostnadseffektiva tekniska resurser från hela världen. Virtuella team är särskilt effektiva för kortsiktiga projekt där teammedlemmarna även har andra ansvarsområden.

Hantering av projekt/program (Project/Program Management Offices, PMO)

PMO är centraliserade organisatoriska strukturer som utformas för att styra projekt eller program samt för att koordinera och utgöra en central punkt för beslutsfattning inom utspridda IT-organisationer. PMO driver ofta aktiviteter såsom budgetarbete, releaseplanering och riskhantering i fall som kräver koordinering med olika avdelningar.

Kompetenscentrum

Kompetenscenter är organisatoriska strukturer som används i samband med andra strukturer för IT-team (såsom team som är anpassade till affärsmässiga funktioner eller matriser) för att samla in, utveckla och dela bästa praxis med hela organisationen. Ett kompetenscentrum främjar kontrollerad innovation utan risken för att autonoma IT-team utvecklar olika arbetssätt som inte är konsekventa.

Kortsiktiga projektteam

IT-projekt är inte löpande. Istället utformas de för specifika mål. När målen uppnås behövs inte längre teamet. Detta kan orsaka utmaningar för personalen och deras karriärer samt för HR-avdelningens planering om det inte finns en strukturerad plan för att omfördela resurserna. En vanlig metod för att organisera IT-resurser är med kortsiktiga team ("stående team") som utgör enheter som flyttas från projekt till projekt. När ett projekt har slutförts förs hela teamet över till nästa uppgift.

Resursgrupper

En resursgrupp är ett koncept från konsultvärlden och används av vissa företag som organiserar IT-resurser baserat på arbetsområden. När projekt- eller IT-behov uppstår tas resurser från gruppen och tilldelas. När arbetet är slutfört återlämnas resursen till gruppen, så att den kan tilldelas till en annan plats.

Geografiskt anpassade team

Globala företag strukturerar ofta en del av IT-organisationen i lokala team som arbetar med specifika geografiska områden. Detta är särskilt vanligt i situationer där olika språk, kulturella faktorer eller rättsliga krav gör det nödvändigt att ha en lokal närvaro. Geografiskt anpassade team används ofta i kombination med centraliserade IT-teamstrukturer, PMO och CoE för att uppnå globala standarder och minska IT-kostnaderna.

"Agile" och "Scrum"-team

Sedan år 2009 organiseras många IT-team enligt metoderna "Agile" och "Scrum", som stödjer mindre team som ansvarar för den egna organisationen. Vissa företag har försökt att implementera "Agile"- och "Scrum"-metoder inom existerande IT-strukturer, vilket visat sig vara svårt på grund av företagets kultur. Att implementera en av de två metoderna kräver ofta att man organiserar om resurser och gör förändringar i operativa processer.

Arbetsroller inom IT-team

IT-teamets arbetsroller är ofta lika mångsidiga som själva teamet. Även om teamet kan ses som en grupp tekniker ansvarar de för många icke-tekniska uppgifter. Detta inkluderar en blandning av affärsmässig och operativ expertis som krävs för att hjälpa IT-teamet att leverera resultat som har högsta möjliga påverkan på de organisatoriska funktionerna som stöds.

IT-teamets processer

IT-team använder inte endast standardiserade processer då många av dem har varierande uppgifter som kräver olika uppsättningar processer. Företag kan även välja att ange olika organisatoriska standarder som alla IT-team måste följa, såsom centraliserad beslutsfattning, portföljhantering, riskhantering och processer som rör informationssäkerhet och tjänster. Det viktigaste är att IT-teamet etablerar en uppsättning processer som kan guida individer inom teamet när de arbetar och se till att teamets resurser används på ett effektivt och produktivt sätt. Det finns tre uppsättningar standardprocesser för IT som de flesta teamen använder som utgångspunkt för att utveckla processer. Alla som arbetar inom IT bör vara medvetna om de tre processerna.

Livscykeln för programvaruutveckling (SDLC)

Livscykeln för programvaruutveckling kallas på engelska för Software Development Life Cycle, och förkortas därför till SDLC. Den grundläggande formen av programvaruutveckling har varit densamma under flera årtionden och är startpunkten för processerna i de flesta IT-teamen. Även om namnet antyder att det endast används för programvaruutveckling används olika varianter av SDLC som underliggande struktur för att utveckla alla typer av IT-system och -tjänster. SDLC är ett processramverk med fokus på att utveckla nya IT-funktioner. Dessa kan vara helt nya system eller ändringar i existerande system.

SDLC börjar med ett önskemål eller behov och avslutas av att man har uppfyllt detta genom någon typ av teknisk funktion. Processen består av serier av aktivitetsstadier som genomförs för att identifiera och förtydliga behovet samt för att utveckla lämpliga tekniska lösningar.

Varje stadie inkluderar en grupp av aktiviteter som utförs med målet att förflytta arbetet till nästa stadie. SDLC är nära länkat till vad som ofta kallas för vattenfallsmetoden för projektledning. Dock stödjer det även moderna "Agile"-metoder. Det är viktigt att vara medveten om att SDLC inte består av en specifik uppsättning uppgifter. Istället ger det IT-personal en allmän uppfattning om hur affärsmässiga behov översätts till IT-funktioner genom IT-teamens aktiviteter.

IT-infrastrukturbibliotek (ITIL)

Ett IT-infrastrukturbibliotek (IT Infrastructure Library, ITIL) är ett av de vanligaste processramverken inom IT-branschen. Till skillnad från SDLC som fokuserar på att driva förändring (inom projekt) lägger ITIL vikt vid att driva värde för organisationen genom användning av IT-system och -tjänster. Precis som SDLC leder namnet ITIL till viss förvirring. Det bör inte tolkas som att det endast gäller IT-tjänster. ITIL kan även användas för att hantera affärsrelaterade tjänster och hybrider av affärsrelaterade och IT-mässiga tjänster. Det har skrivits en hel del om ITIL, dess ursprung och historia. För IT-personal är det viktigaste dock att ITIL i grunden är en kontinuerlig cykel för förbättring (härledd från Deming-cykeln).

ITIL-ramverket består av serier av fem stadier som utförs i en kontinuerlig cykel. Även om stadierna ofta numreras i följande ordning rekommenderar de flesta IT-proffsen att man tänker sig kontinuerlig tjänsteförbättring som startpunkten för ITIL-processer.

SDLC- och ITIL-processer överlappar ofta likt de olika IT-avdelningarna inom en organisation. Det kan verka lockande att försöka att kombinera dem i en enda metod, men det finns mycket få IT-team som ansvarar för hela tjänstelivscykeln från början till slut. ITIL är ett viktigt verktyg för att utvärdera IT-teamets arbete och bedöma vilka processer som behövs för att teamet ska kunna uppnå sina mål.

"Agile"-metoder

År 2004 skulle det ha räckt att förstå SDLC och ITIL för de flesta IT-proffsen. Detta för att identifiera IT-teamets roll och hur det passar in i organisationens sammanhang. Dock förändrade utvecklingen av "Agile"-metoder IT-landskapet. SDLC- och ITIL-ramverken utformades båda två för att optimera hela IT-organisationens aktiviteter inom ett företag – inte ett individuellt teams aktiviteter. "Agile"-metoder (såsom Scrum och SAFe) anger att IT-team blir mycket mer effektiva om de fokuserar på mindre delar av arbetet, vilket kombinerar självstyrda team med en tätare implementering av ändringar. Istället för att separera uppgifterna ger "Agile"-metoder IT-team möjligheten att själva styra sina processer och arbetssätt. Detta anpassas till det unika teamets förhållanden och mål.

"Agile"-metoder moderniserar hur IT-team arbetar. "Agile Manifesto" är en bra startpunkt för den som vill lära sig om konceptet, men det består inte av en specifik uppsättning processer. "Agile" bör ses som en samling principer som styr hur och var existerande ramverk såsom SDLC och ITIL kan användas samt var processerna kan anpassas för att uppnå maximal IT-effektivitet.

Verktyg som stödjer IT-team

Moderna IT-team kan likt organisationerna de stödjer få stora fördelar genom att använda teknik för att driva processer, hantera data, möjliggöra interaktioner mellan andra parter och spåra arbetet. Typerna av system ett IT-team behöver varierar beroende på dess storlek eller skala, syftet med teamet och behovet av interaktion med andra. Ett mindre IT-team behöver bara en uppsättning grundläggande funktioner, medan IT-avdelningar hos stora internationella bolag kräver stora, robusta verktyg för att stödja IT-funktionerna. Ett axplock av de viktigaste verktygen som IT-team använder:

IT-funktioner är en viktig del av varje modernt företag. De förvaltar organisationens tekniska investeringar. De hanterar även data som driver beslutsfattande. De försvarar företaget mot informationssäkerhetsrisker och låter verksamheten utvecklas i takt med dess behov. IT-team är motorn som gör det möjligt att uppfylla de angivna målen. IT-team skapar sammanhang där personer med olika expertis kan samarbeta och dela idéer genom alla typer av aktiviteter som krävs för att bygga, utveckla och driva företagets IT-system.

IT-team kan ha ett allmänt ramverk och uppgifter såsom tjänstedrift att utföra. De kan även skapas för specifika ändamål, såsom att implementera ny programvara. Inom IT-teamet kan personalen arbeta med tekniska eller affärsmässiga uppgifter. IT-team använder existerande processer och ramverk, såsom SDLC, ITIL och "Agile", och stödjer dessa processer med verktyg och programvara som hjälper teamets medlemmar att samarbeta. Vad som gör IT-team unika är deras gemensamma fokus på att använda teknik för att förbättra företagets produktivitet och prestanda.

Andra IT-resurser

Registrera dig för Freshservice idag 

Starta din 21-dagars gratis provperiod. Inget kreditkort krävs. Inga förpliktelser.