Vad är en CMDB - Configuration management database?

En konfigurationsdatabas kallas ofta för ”hjärtat i ITSM-systemet”. På engelska kallas det för Configuration Management Database ( CMDB). En CMDB fungerar som en förvaringsplats för dina data och lagrar information om din IT-miljö samt om de komponenter som används för att leverera IT-tjänster. Den data som lagras i en konfigurationsdatabas innefattar listor på tillgångar (känt som konfigurationsenheter) och relationerna mellan dem.

CMDB och tillhörande konfigurationshanteringsprocesser är grunderna för modern IT-drift – de gör det möjligt för företagen att hantera data om en rad IT-komponenter på en enda plats (även om de faktiska enheterna är utdelade över ett stort område). Konfigurationsdatabasen hjälper organisationer att utföra tjänstehanteringsprocesser såsom incidenthantering, förändringshantering och problemhantering. Den är också en väsentlig resurs för beslutsfattare som behöver information för att minska kostnader samt förbättra kvalitet och prestanda i de tjänster som organisationen erbjuder.

cmdb cmdb

Konfigurationsdatabasens utveckling

IT Infrastructure Library (ITIL) beskriver en rad processer för hantering av tjänster, tillgångar och konfigurationer med målet att bevara information om konfigurationsenheter, vilka är komponenter som krävs för att leverera en stark IT-tjänst. Den information som hanteras som en del av denna hantering inom ITIL inkluderar inte bara listor på enheter utan också relationerna mellan dem. ITIL beskriver de underliggande tekniska egenskaper som krävs för att sköta tillgångs- och konfigurationshantering, som ett konfigurationshanteringssystem, som en logisk datamodell vilken kan sträcka sig över flera fysiska konfigurationsdatabaser.

Allteftersom företag anammar nya processer såsom Agile och DevOps fyller konfigurationsdatabasen en större roll i att möjliggöra IT-personalens förståelse för produktionsmiljön och fatta beslut rörande problem och förändringar i realtid. Med användandet av mjukvara som en tjänst (Software as a Service, SaaS) och molnets infrastrukturs framfart behöver företag integrera fler externa dataresurser med sina CMDB för att bibehålla helikopterperspektivet i en modern hybridmiljö. Många företag börjar också att undersöka nya sätt att hantera datatillgångar i ett CMDB--sammanhang för att stötta initiativ till digitalisering och digitala verksamhetsprocesser.

I framtiden förutspår man att CMDB kommer att spela en större roll; inte bara för IT-drift utan (i ett digitaliserat företag) också för affärsverksamheten. Att i grunden ha rätt CMDB-lösning kommer därför att vara avgörande – en CMDB som uppfyller de behov du har idag och också utvecklas i takt med att företaget växer och företagsklimatet förändras.

Konfigurationshantering inom ITIL

Konfigurationsdatabaser skapades först som ett förråd för manuellt insamlade data om inventariet av IT-tillgångar. Allteftersom ITSM-processer har mognat har teknik som verktyg för upptäckt möjliggjort automatisering i insamlingsprocessen. CMDB:s roll har växt och blivit en grundläggande del av de flesta företags ITSM-lösningar. Konfigurationsdatabasens roll har alltid varit i linje med tjänstehanteringens utveckling och andra IT-processer, vilket även kommer att vara fallet i framtiden.

Så fungerar en CMDB

En CMDB är ett virtuellt förråd (en databas) som lagrar listor med information och beroendeförhållanden. Vad som gör en CMDB unik och värdefull är de data som den lagrar. Listorna med konfigurationsenheterna och deras tillhörande attribut och relationerna mellan dem beskriver den bindväv som finns inom den fysiska IT-miljön. CMDB:n är ofta en del av en större plattform för hantering av IT-tjänster (ITSM) eller en samling funktioner som sannolikt innehåller verktyg för att fylla CMDB:n med data (såsom upptäckts- och dataimportsverktyg) och verktyg för konsumtion av data från CMDB:n (såsom ett ärendehanteringssystem, förändringshanteringssystem och rapportfunktioner). 

CMDB:n tillhandahåller en gemensam plats för lagring av information om IT-tillgångar och konfigurationsenheter som personalen kan tillgå. Dessa data kommer vanligtvis från flera källor och utan CMDB:n skulle det vara väldigt svårt att sammanställa en komplett och noggrann bild av IT-miljön. Verktyg för upptäckt och dataimport används vanligtvis för att identifiera konfigurationsenheter i IT-miljön och för att föra in dessa i CMDB:n. Vissa verksamheter använder även manuell inventering och revisioner för att uppdatera sina CMDB-data. När data från de olika källorna har matats in i CMDB:n (eller uppdaterats allt i och med att saker förändras) kan informationen sedan nås på ett enhetligt och konsekvent sätt av de verktyg och processer som behöver använda den.

Det är ovanligt att man läser konfigurationsdata direkt från en CMDB på grund av volymen av tillgängliga data och det format som data lagras i. Det är svårt att tolka stora mängder data i rader och kolumner. Det är där ITSM-verktyg och andra rapportfunktioner kommer in i bilden. Dessa verktyg läser av data i CMDB:n, sorterar, filtrerar och presenterar informationen för användare på ett sätt som är bättre anpassat för de operativa problem eller verksamhetsproblem som de försöker lösa.

För- och nackdelar med att använda CMDB

Precis som vilken teknik som helst har även CMDB fördelar såväl som nackdelar. Medan tidiga versioner av CMDB (som kom ut för några tiotal år sedan) var väldigt kostsamma, besvärliga att underhålla och svåra att använda så är moderna konfigurationsdatabaser nu en kärnfunktion i de flesta verksamheters ITSM-lösningar. De viktigaste fördelarna med att använda en CMDB är:

Konfigurationsdatabaser är dock inte utan nackdelar. Att skapa, underhålla och effektivt använda en stor mängd konfigurationsdata kan vara kostsamt, både i tekniska resurser och personalens tid som behövs för att säkerställa kvalitet och värde. Några av de större nackdelarna med att använda en CMDB är:

Kostnad för datainsamling och -lagring

Konfigurationsdatabaser innehåller ofta en kopia av data från andra källsystem. Allteftersom företag växer och utvecklas kan datamängden bli ganska stor. CMDB:n kommer sannolikt att bli ett av dina största datalager inom IT.

Att hålla data aktuella och relevanta

Din IT-miljö förändras konstant och medan den gör det behöver din CMDB hållas aktuell med nya tillgångar som anpassas till miljön. Avskrivna tillgångar ska tas bort och förändringar på existerande tillgångar uppdateras.

Datas användbarhet

Värdet i din CMDB kommer inte från data i sig utan användningen av dem. För att använda en CMDB på ett effektivt sätt kommer du sannolikt att behöva verktyg (som ITSM-applikationer och rapporteringssystem), förmåga att analysera data (för att organisera och förädla informationen) och processer för att konsumera konfigurationsdata som en del av driften.

CMDB kontra tillgångshantering

Det råder ofta stor förvirring kring skillnaderna mellan konfigurationshantering och tillgångshantering inom ITSM. Konfigurationshantering och konfigurationsdatabasen fokuserar på de data som används för att hantera dina tillgångar under den perioden då de är närvarande i din IT-miljö. Det inkluderar att förstå vilka komponenter som en tjänst eller tillgång består av, vad den används för och hur den relaterar till andra tillgångar och/eller tjänster. Tillgångshantering är å andra sidan den samling processer som används för att hantera tillgångarnas livscykler från början till slut. Processer för tillgångshantering innefattar ofta sådant som anskaffning och inköp, hantering av mjukvarulicenser, utvärdering av tillgångar och processer för uppdatering av tekniken. 

CMDB:n är ett viktigt verktyg som möjliggör effektiva tillgångshanteringsprocesser. En CMDB är avsedd att tillhandahålla en komplett och noggrann vy av de IT-tillgångar som organisationen kontrollerar. Det gör det i sin tur möjligt för organisationen att hantera sina tillgångar i en tillgångsportfölj istället för att hantera varje tillgång individuellt.